Vad behöver man bygglov för?

Bygglov är ett tillstånd som ger dig rätt att uppföra en nybyggnation, eller bygga till eller bygga om en befintlig fastighet. Beslut om bygglov fattas av kommunen i vilken din fastighet är belägen. Regelverket för bygglov regleras i Plan- och bygglagen (PBL). I vissa fall krävs även bygglov för att ändra användningen av en byggnad t.ex. från industri till affärslokal.

Efter det att din ansökan om bygglov har blivit godkänd måste du (eller en extern byggherre) få ett så kallat startbesked från byggnadsnämnden innan arbetena påbörjas. Byggnationsarbetena måste påbörjas senast två år efter det att bygglovet beviljats, annars krävs en ny ansökan. Vidare måste byggnationsarbetena vara avslutade senast fem år efter det att bygglovet beviljades.

Undantag när det inte krävs bygglov

Du behöver inte ansöka om bygglov för en mur eller ett plank för en skyddad uteplats om du har ett en- eller tvåfamiljshus. Du får även uppföra skärmtak (max 15 kvm) och sätta upp en s.k. Friggebod på dessa tomter utan bygglov. På dessa tomter får du även ändra färg, fasadmaterial och tak utan bygglov om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Du behöver vanligtvis inte heller bygglov för att anlägga en pool på tomten , men det krävs bygglov för skärmtak i anslutning till poolen (om det är större än 15 kvm) eller om poolen är upphöjd mer än 1.2 m över markytan. Du kan dessutom behöva marklov för att schakta eller fylla så att markens höjdläge avsevärt förändras. Du behöver dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om att få ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. För att vara riktigt säker på att göra rätt, följ rådet från Vi i villa:

”När du bestämt dig för storlek och placering bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om du behöver bygglov, marklov eller något annat för att få sätta igång med bygget.”